• زرین بسپار سناباد
  • زرین بسپار سناباد
  • زرین بسپار سناباد

شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس

شركت سرمايه گذاري شهر سازان دشت توس ، از آغاز فعاليت خود تا كنون ، با تلاش بي وقفه مديران و كاركنان شركت و استفاده از حمايت هاي موثر سهامداران خود به يك شركت هلدينگ سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف تبديل شده است . با عنايت به پتانسيل موجود و منابع انساني با تجربه اجرائي - فني و استراتژي هاي تعريف شده مبني بر : استفاده از ظرفيت و توان فني - اجرائي و منابع مالي و ... بخش خصوصي ( حقوقي – حقيقي ) براي انجام كارهاي بزرگ و حامي در راستاي ظرفيت سازي در شركت حركت مي نمايد .

مشاهده وبسایت